Svondo 19 reGore A

9th August 2017

Bible Text: 1 Madzimambo 19:9a, 11-13a; Varoma 9:1-5; Mateo 14:22-33 |

Series:

Iwe neni tinokwanisawo kufamba pamusoro pemvura saJesu kana tikatenda maari tisingakonone! Petirosi akafamba pamusoro pemvura kwechinguva apo akange akatarisa Jesu kwete dutu. Atarisa dutu akanyura. Maziso pana Jesu: TIFAMBE PAMUSORO PEMVURA.

Download FilesMP3

Sermon Topics: