Iwe neni tinokwanisawo kufamba pamusoro pemvura saJesu kana tikatenda maari tisingakonone! Petirosi akafamba pamusoro pemvura kwechinguva apo akange akatarisa Jesu kwete dutu. Atarisa dutu akanyura. Maziso pana Jesu: TIFAMBE PAMUSORO…

Praying with hardworkers

4th August 2017

Koshesa Chitendero Chako

2nd August 2017
sermon
Maridzo iyi iri pamusoro pekushandurwa kwakaitwa Jesu