Iwe neni tinokwanisawo kufamba pamusoro pemvura saJesu kana tikatenda maari tisingakonone! Petirosi akafamba pamusoro pemvura kwechinguva apo akange akatarisa Jesu kwete dutu. Atarisa dutu akanyura. Maziso pana Jesu: TIFAMBE PAMUSORO…