Svondo 2 reRendi

2nd March 2018
[audio mp3="https://redemptorists.org.zw/wp-content/uploads/sermons/2018/03/Second-Sunday-Lent-1.mp3"][/audio]

Kukwidzwa kwaMaria Kudenga A

20th August 2017
Makorokoto makuru ekukwidzwa kwaMaria kudenga. Muna Maria tinoona zvatinogona kuva nezvatichava kana tikateerera Mwari
Iwe neni tinokwanisawo kufamba pamusoro pemvura saJesu kana tikatenda maari tisingakonone! Petirosi akafamba pamusoro pemvura kwechinguva apo akange akatarisa Jesu kwete dutu. Atarisa dutu akanyura. Maziso pana Jesu: TIFAMBE PAMUSORO…